firefoxturkce

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

Firefox Turkce

Ödüllü taray?c? Firefox eskisinden çok daha iyi. ?nternette güvenle gezin; Firefox sizi virüslerden, casus yaz?l?mlardan ve kendili?inden aç?lmaya çal??an can s?k?c? pencerelerden korur. Ba?ar?mdaki art???n, kullan?mdaki kolayl???n tad?n? ç?kar?n. Yola koyulmadan önce ayarlar?n?z? ve sevdi?iniz sitelerin ba?lant?lar?n? Firefox'a aktarmak çok kolay. Firefox'u indirin ve internetten daha fazlas?n? edinin?

Daha ?yi ?nternet Deneyimi

Firefox virüsleri, casus yaz?l?mlar? ve istenmeyen pencereleri saptayarak onlar? engelleyen bir arayüze sahiptir. Firefox sayesinde sayfalar hiç olmad??? kadar h?zl? aç?l?r. Üstelik sevdi?iniz sitelerin ba?lant?lar?n? kolayl?kla Firefox'a aktar?p kullanabilirsiniz. Sekmeli tarama, Canl? Yer ?mleri ve bütünle?ik arama çubu?u gibi özelliklerle dopdolu olan Firefox, internetten elde edebileceklerinizin daha fazlas?na ula?man?z? sa?lar.

Kullan?m? Kolay, Yönetmesi Zevkli

Firefox internete ula?man?z? kolayla?t?r?r. Kolay anla??l?r arayüzü taramaya hemen ba?laman?z için gereken her ?eyi size sunar. ?çe Aktarma Sihirbaz? arac?l???yla di?er taray?c?lardaki yer imlerinizi, ayarlar?n?z? ve parolalar?n?z? Firefox'a aktarabilirsiniz. ?leri düzeydeki kullan?c?lar da araç çubuklar?, eklentiler ve temalar sayesinde taray?c?lar?n? istedikleri yönde ?ekillendirip kendi tercihlerine göre ayarlayabilirler. Devam??

Otomatik Güncelleme

Yeni güncelleme sistemi sayesinde en taze güvenlik ve özellik güncellemelerine ula?abilirsiniz. Firefox bu ufak boyutlu güncellemeleri arka planda sessizce indirir ve kurulmaya haz?r olduklar?nda size haber verir.

Sekmeli Tarama

Ayn? pencerede birden çok pencereyi e? anl? olarak açmak için sekmeleri kullan?n; zorlanmadan ileriye ve geriye hareket edin. ?lgili sayfalar? yan yana tutmak için sekmeleri tutup ta??y?n.

Geli?en Aç?l?r Pencere Engelleyici

Firefox'un aç?l?r pencere engelleyicisi daha fazla say?da istenmeyen pencereyi aç?lmadan yakalamak üzere geli?tirildi.

Bütünle?ik Arama

Bütünle?ik arama çubu?u sayesinde en gözde arama motorlar?n? kullanarak internette arama yap?n; seçti?iniz motorlar? arama çubu?una ekleyin.

Daha Güçlü Güvenlik

Firefox olas? casus yaz?l?m, solucan ve virüs tehdidine kar?? kap?lar? kapatarak interneti sizin için güvenle gezebilecek bir yer hâline getirir. Firefox geli?tiriciler toplulu?u 7 gün 24 saat boyunca sizin kar??la?abilece?iniz güvenlik tehditlerini yak?ndan takip ederek, güncellemeler arac?l???yla güvende kalman?z? sa?lar.

Özel Veri Temizli?i

Yeni tasarlanan Özel Verileri Temizleme arac? sayesinde ki?isel gizlili?inize el uzatt?rmay?n. Tek bir t?klamayla tarama geçmi?ini, çerezleri, form girdilerini ve parolalar?n?z? kapsayan tüm özel verileri silin.

Canl? Yer ?mleri

Be?endi?iniz site ve günlüklerdeki geli?melerden haberiniz olsun. Canl? Yer ?mleri sayesinde internetteki en güncel içeri?e ula??n.

Firefox'u Özelle?tirin

Araç çubuklar?ndan yeni dü?meler seçin, yeni özellikler eklemek için eklentiler kurun ya da taray?c?n?z?n görünümünü ba?tan a?a??ya de?i?tirmek için istedi?iniz bir temay? kullan?n... Firefox istedi?iniz ?ekilde görünür, istedi?iniz biçimde çal???r.

Door Peter i.s.m firefoxturkce.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 5 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?